Regulamin

REGULAMIN
USŁUGI SPRZEDAŻY ELEKTRONICZNYCH BONÓW UPOMINKOWYCH


§ 1

Postanowienia wstępne

1. Regulamin dotyczy sprzedaży elektronicznych bonów upominkowych, dostępnych pod adresem https://www.pracownia-urody.com/Bony_upominkowe-150.html

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pracownia Urody s.c. Katarzyna Węglicka, Adriana Mularczyk,   59-700 Bolesławiec, ul. Mickiewicza 10/9, NIP  612-185-60- 45, zwanej dalej Sprzedawcą, a także postępowanie reklamacyjne w zakresie tych usług.-

3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców oraz określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem w/w strony.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1. Formularz Zakupu — usługa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.pracownia-urody.com/Bony_upominkowe-150.html

2. Sprzedawca Pracownia Urody s.c. Katarzyna Węglicka, Adriana Mularczyk,   59-700 Bolesławiec, ul. Mickiewicza 10/9, NIP  612-185-60- 45

3. Klient — każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem w/w strony i korzystający z jej funkcjonalności,

4. Zamawiający— osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sprzedaży elektronicznych bonów upominkowych, dostępnych pod adresem https://www.pracownia-urody.com/Bony_upominkowe-150.html

której przedmiot  jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5. Przedsiębiorca — Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

6. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży elektronicznego bonu  ze Sprzedawcą.

7. Usługa— elektroniczny bon upominkowy,  dostępny pod adresem https://www.pracownia-urody.com/Bony_upominkowe-150.html,

 będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Operator płatności — System płatności Przelewy 24, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy pod numerem 0000306513 numer NIP 781−173−38−52. (System szybkich płatności udostępnimy wkrótce)

10. Umowa — umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach usługi elektroniczny bon upominkowy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

11. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia  pod adresem https://www.pracownia-urody.com/Bony_upominkowe-150.html i określający warunki Umowy zawartej na odległość, także dostawy i płatności.

14. Regulamin — niniejszy regulamin usługi  pod adresem https://www.pracownia-urody.com/Bony_upominkowe-150.html

15. Rachunek bankowy sprzedawcy PKO BP 07 1020 2137 0000 9202 0176 3630

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bonupominkowy@pracownia-urody.com

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania z usługi sprzedaży elektronicznego bonu upominkowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e‑mail).

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu usługi spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności usługi z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu usługi. O planowanej przerwie Klienci zostaną powiadomieni na stronie usługi.

 

§ 5

Ceny usługi

1. Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

2. Całkowita kwota płacona przez Klienta obejmuje cenę usługi. O wysokości kosztów Klient zostaje poinformowany w momencie przystąpienia do umowy sprzedaży i wypełnienia formularza zamówienia.

§ 6

Umowa Sprzedaży

1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient wykonuje następujące czynności:

a. Wypełnia formularz zamówienia zgodnie z instrukcją na stronie usługi, podając wymagane dane zamawiającego oraz dane osoby obdarowanej,

b. wybiera sposób płatności,

d. akceptuje warunki Regulaminu,

e. klika w przycisk “Zamawiam i płacę”.

f. po kliknięciu przycisku “Zamawiam i płacę” Klient wybiera sposób płatności:

— po wybraniu płatności przelewem bankowym Klient otrzyma email z  potwierdzeniem zamówienia oraz  z danymi Sprzedawcy do przelewu. Aby płatność została uznana za skuteczną, musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedawcy. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia wraz z elektronicznym bonem upominkowym, wypełnionym przez Sprzedawcę zgodnie z otrzymanymi danymi;

- po wybraniu płatności za pośrednictwem Przelewy 24, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty za Usługę. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia.

2. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

3. Dostawa zakupionego elektronicznego bonu upominkowego nastąpi poprzez wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail zamawiającego, do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 

 

§ 7

Płatności i dostawa

1. Dostępne są następujące metody płatności:

a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

b. płatności elektroniczne Przelewy 24.

2. Wszystkie szczegóły dotyczące płatności są podane w formularzu zamówienia.

3. Metoda dostawy Usługi: przesyłka drogą elektroniczną

 

§ 8

Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę.

2. Reklamacja powinna zawierać zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy nową Usługę nie pobierając dodatkowej opłaty. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

2. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy pisemnie pocztą elektroniczną, dołączając do wiadomości wypełniony i zeskanowany formularz  zwrotu z własnoręcznym, czytelnym podpisem lub tradycyjną pocztą na adres podany w §1 Regulaminu przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11

Rozpatrywanie roszczeń

1. Sprzedawca zgadza się na rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z  umów zawartych na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony umowy.

2. Konsument może wybrać między innymi, następujące pozasądowe sposoby rozwiązania sporu ze Sprzedawcą:

a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c. skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w zakładce Polityka Cookies.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://www.pracownia-urody.com/Bony_upominkowe-150.html.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na w/w stronie.

4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta i inne.

logo
logo
logo
logo
logo